Register- och dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för registret för elektroniska tjänster

Uppdaterad 17.6.2020

Delipap Oy har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och integriteten för övriga besökare på vår webbplats. I den här register- och dataskyddsbeskrivningen (nedan ”registerbeskrivning”) berättar vi hur Delipap Oy behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) samt enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Registerbeskrivningen gäller alla Delipap Oy:s webbplatser där vi samlar in personuppgifter eller som har en länk till dataskyddspolicyn eller där dataskyddspolicyn visas.

Det är viktigt för oss att du vet vilka personuppgifter vi samlar in och att du känner till de rättigheter som är kopplade till dina personuppgifter. I den här beskrivningen berättar vi om vilka ändamål vi samlar in och använder personuppgifterna för samt hur vi har sett till att du har tillräckliga möjligheter att kontrollera användningen av dina personuppgifter.

1. Registeransvarig

Delipap Oy
FO-nummer: 0251325-6
Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

2. Kontaktperson för frågor som rör registren

Dataskyddsombudet Johanna Tiainen
E-post: johanna.tiainen@delipap.fi
Telefon 09-260 620

3. Registrets namn

Delipap Oy:s personregister för elektroniska tjänster

4. Syftet och grunderna för behandling av personuppgifter

Den huvudsakliga grunden för behandling av personuppgifterna är kundförhållandet mellan Delipap Oy och kunden, kundens samtycke eller något annat.

Personuppgifterna kan behandlas för följande användningsändamål: Sköta kundförhållandet, sköta kundernas återkoppling eller andra konsumentkontakter, leveranser, för marknadsföringsändamål samt för att sköta ändamål i samband med övriga webbtjänster samt för att sköta och genomföra kommunikation och marknadsföring i samband med dessa.

5. Registrets datainnehåll

Endast de uppgifter som användaren själv anger då han eller hon använder webbplatsen registreras i Delipap Oy:s register. Sådana grunduppgifter är bl.a. personernas kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress, språk, andra uppgifter som rör kundförhållandet och de beställda tjänsterna, till exempel tillstånd till och förbud mot direktmarknadsföring samt övriga nödvändiga kontaktuppgifter.

 6. Förvaringstid för personuppgifter

Företaget lagrar personuppgifter i kundregistret tills det är att anse att kundförhållandet mellan den registrerade och Delipap Oy har upphört. Tiden för upphörandet fastställs som 10 år från den sista tjänstekontakten eller det sista kontaktförsöket. På grund av lagstiftningsmässiga skäl kan vi bli tvungna att lagra vissa uppgifter längre än så.

7. Regelmässiga datakällor

Uppgifterna inhämtas främst från följande källor:

Den registrerade och händelser som är kopplade till den registrerades kundförhållande, användning av tjänsterna, kommunikation och ärenden. Delipap Oy registrerar de uppgifter om som användaren själv anger då han eller hon använder webbplatsen. Vi får uppgifterna bl.a. genom meddelanden som skickas med www-formulär, med e-post, på telefon, via tjänster i sociala medier och genom andra situationer där användaren själv ger oss sina uppgifter.

Förutom de uppgifter som den registrerade ger oss samt händelser som är kopplade till den registrerades kundförhållande, kommunikation och ärenden (logguppgifter).

 8. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför eu eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Delipap Oy lämnar inte regelmässigt ut några uppgifter till tredje part och lämnar inte heller ut uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Informationen kan dock komma att lämnas ut till Delipaps tjänsteleverantörer för leverans av produkter beställda av kunden, för indrivning av avgifter och vid behov för lagring och underhåll av informationen.

Uppgifterna får endast publiceras i den mån som detta har avtalats med användaren.

Kunduppgifterna överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 9. Beskrivning av principerna för skydd av registret

Uppgifterna i användarregistret för Delipap Oy:s webbplats har sparats i registeransvarigs system som har skyddats på lämpligt sätt i förhållande till utrustningens fysiska och digitala dataskydd. Dessa metoder är bland annat användning av brandmurar, säkra anläggningslokaler, ett kontrollerat beviljande av användarbehörigheter och övervakning av användningen av dessa, instruktioner till personalen som deltar i behandling av uppgifterna samt användning av nödvändig krypteringsteknik. Tillgång till systemet kräver användarnamn och lösenord och uppgifterna i registret befinner sig i låsta och bevakade lokaler.

Registret används noggrant och på lämpligt sätt. Personuppgiftsansvarig ser till att de sparade uppgifterna samt behörighetsinformationen för servrarna och övriga uppgifter som är väsentliga för personuppgifternas säkerhet, behandlas konfidentiellt och att enbart arbetstagare vars arbete kräver behandling av uppgifterna behandla dem. Tillgången till det digitala materialet kräver personligt användarnamn och lösenord för den personal som har rätt till detta.

Material i pappersform lagras i ett låst utrymme och tillträde till utrymmet har endast arbetstagare som separat fått rätt till detta.

 10. Den registrerades rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter och direktmarknadsföring (invändningsrätt)

Den registrerade har rätt att i samband med sin personliga specifika situation motsätta sig Delipap Oy:s behandling av den registrerades personuppgifter i den mån där grunden för behandlingen är kundförhållandet mellan Delipap Oy och den registrerade.

Den registrerade kan ställa sitt krav om att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med punkt 11 i denna dataskyddsbeskrivning. I samband med kravet ska den registrerade specificera den speciella situation som han eller hon åberopar för att motsätta sig behandlingen.

Med lagstadgade motiveringar kan Delipap Oy vägra genomföra begäran om att motsätta sig behandlingen.

11. Den registrerades övriga rättigheter som rör behandling av personuppgifter

11.1. Den registrerades rätt att få tillgång till uppgifterna (granskningsrätt)

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade som har sparats i Delipap Oy:s kundregister. Granskningsbegäran ska göras enligt punkt 12 i denna dataskyddsbeskrivning.

Granskningsrätt kan vägras på lagstadgade grunder. Som utgångspunkt är användningen av granskningsrätten kostnadsfri.

11.2. Den registrerades rätt att kräva rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen

Den registrerade kan kräva rättelse eller radering av felaktiga, onödiga eller föråldrade uppgifter eller begränsning av behandlingen. Begäran om rättelse ska göras enligt punkt 12 i denna dataskyddsbeskrivning.

Den registrerade har även rätt att kräva att registeransvarig begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter, till exempel om den registrerade väntar på Delipap Oy:s svar angående begäran om rättelse eller radering av den registrerades uppgifter.

11.3. Den registrerades rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att klaga hos behörig tillsynsmyndighet om registeransvarig inte har följt den dataskyddsreglering som är tillämplig för registeransvarigs verksamhet.

11.4. Övriga rättigheter

Om personuppgifterna behandlas baserat på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återta samtycket genom att meddela Delipap Oy om detta enligt punkt 12 i detta dataskyddsmeddelande.

12. Kontakt

Den registrerade ska kontakta Delipap Oy i alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter och utnyttjandet av den registrerades rättigheter.

Med e-post: johanna.tiainen@delipap.fi
Med brev till adress: Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

Vid behov kan Delipap Oy begära att den registrerade preciserar sin begäran skriftligen och vid behov kan den registrerades identitet verifieras innan några andra åtgärder vidtas.

Ett säkert val för dig

Delipap Oy
Teollisuustie 19, 02880 Veikkola, Finland
+358 9 260620

© Vuokkoset 2021